Fractaaltje

Triple Helix

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesInitiatief van Jules Ruis voor samenwerking binnen de Triple Helix werpt vruchten af

Eindhoven / SRE / Zuidoost-Brabant / Zuidoost-Nederland / Zuid-Nederland / Vlaanderen / Benelux Middengebied / ELAt = driehoek (triangle) Eindhoven - Leuven - Aken

Samenwerking binnen de Triple Helix in Zuid-Nederland en Vlaanderen (euregio Benelux Middengebied) met het Evoluon in Eindhoven als thuishaven van de High Tech Kennisindustrie.

Gedreven door de problemen bij DAF en Philips in de jaren negentig ontstond de behoefte aan een meer duurzame samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. De historie van de Triple Helix begint met de start van de 'Training Interactie Management' (TIM) in 1997. Centraal in deze training staat het 'Bewustzijns Besturings Model' (BBM) dat uitmondt in het 'Fractale Ondernemen'.

Toekomstige managers en bestuurders leren interacteren op meerdere niveaus van hun functioneren. Het BBM onderscheidt drie niveaus van bewustzijn: 'basic awareness' (niveau van het individu), 'business awareness' (niveau van de organisatie) en de 'global awreness' (niveau van de relevante omgeving). De Postgraduate School van de TU/e (in 2004 opgegaan in de TiasNimbas Business School) was bereid de vlag over de training te voeren.

Doel van de TIM is bevordering van de samenwerking tussen kennisinstel-lingen, overheid en bedrijfsleven, de zogenaamde 'Triple Helix' (naar een artikel van Loet Leydensdorff). De deelnemers werken aan nieuwe netwerken op de grensvlakken van organisaties, 'Fractale Netwerken' genoemd. Het zijn zich herhalende patronen, wisselend van inhoud, vorm en intensiteit, afhankelijk van plaats en tijd.

De originele TIM, waaraan sinds 1997 onder begeleiding van Jan Iding,Poul Bakker en Jules Ruis al meer dan 200 personen uit de Triple Helix hebben deelgenomen, was aanvankelijk bestemd voor de regio Zuidoost-Brabant. In 2002 volgde een TIM voor de provincie Limburg (Maas-Rijn-euregio). In 2008 zijn de beide trainingen opgegaan in een TIM voor Zuidoost-Nederland. In 2009 is de Stichting TopOpleidingen opgericht en werd de betekenis van de T van TIM gewijzigd van Training naar Topopleiding. Een TIM voor Zuidwest-Nederland staat geprogrammeerd te starten in 2011. Het uiteindelijke doel is een Topopleiding Interactie Management voor het Benelux Middengebied, met fractale zwaartepunten in de zes universiteitssteden Tilburg, Eindhoven, Maastricht (samen met Aken), Hasselt, Leuven en Antwerpen.

In TIM werken de deelnemers samen aan regionale projecten. Het woord 'Brainport' is in de TIM-training ontstaan als tegenhanger voor het begrip 'mainport' dat gebruikt werd en wordt voor de twee belangrijke havens in de Randstad (zeehaven Rotterdam en luchthaven Amsterdam). Het begrip 'Brainport' wijst op de kracht van kennis in de regio Zuidoost-Nederland in het licht van de Kenniseconomie.

Het woord "Brainport" wordt voor de eerste maal formeel door Jules Ruis genoemd in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken betreffende het "Herindelingsontwerp Regio Eidhoven-Helmond" d.d. 2 juni 2001.

In aansluiting op de TIM-projecten werd in 2002 op initiatief van burgemeester Rein Welschen met advies van Jules Ruis, een commissie 'Regionale Verkenningen' geinstalleerd onder leiding van Henk de Wilt, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. Uit deze commissie is het programma Horizon geboren, een sociaal-economisch stimuleringsprogramma voor de regio Zuidoost-Nederland. Elies Lemkes en Ton van Lier (deelnemers aan de eerste TIM) ondersteunden op professionele wijze de verschillende projecteigenaren.

In de nota van het ministerie van Economische Zaken 'Pieken in de Delta' (2004) is het begrip 'Brainport Eindhoven/ Zuidoost-Brabant' voor het eerst als regioaanduiding geintroduceerd.

Nadat Joop Sistermans aanvankelijk door Jules Ruis was aangezocht als voorzitter van een 'Life Science Project' voor het Benelux Middengebied, werd hij medio 2005 voorzitter van een Horizon-commissie voor het opzetten van een lange termijn investerinsplan voor Zuid-Nederland. Zijn eindvoorstel, de 'Brainport Navigator 2013; Lissabon voorbij', bevat een groot wensenpakket aan investeringen voor een totaal van 1,5 miljard euro. Het programma is door de SRE geaccepteerd als leidraad voor de sociaal-economische ontwikkelingen in Zuid-Nederland voor de periode 2005-2013.

De TIM-alumni zijn verenigd onder de vlag van een Stichting TIM-netwerk. Het Bestuur en de Raad van Advies zijn bemand met TIM-alumni. Het TIM-netwerk heeft in 2006 besloten de 'Brainport Navigator' als vertrekpunt te nemen voor zijn activiteiten.

Icoon voor TIM en de Brainport-gedachte is het Evoluon te Eindhoven. Het TIM-netwerk heeft het Evoluon als thuishaven.

In januari 2004 heeft Jules Ruis (in aansluiting op het regionale TIM-6 project) een aparte stichting 'Vrienden van het Evoluon' opgericht. Deze stichting wil in nauwe samenwerking met Philips en de regionale Triple Helix vertegenwoordigers het Evoluon herpositioneren als icoon voor Technologie, Innovatie en Industrie. Zij wil het Evoluon inrichten als Thuishaven van de High Tech Kennisindustrie (Triple Helix) in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Inhoudelijk suggereert de stichting de STAD-gedachte centraal te stellen, de integratie van Science, Technology, Art and Design.

Begin 2006 is het programma Horizon verzelfstandigd in een aparte 'Stichting Brainport'. Doelstelling blijft de stimulering van de samenwerking binnen met name de Triple Helix. Daarbij wordt nadrukkelijk onderkend dat de Quality of Life in de regio een belangrijk onderdeel is van een gezond vestigingsklimaat, dat internationale kenniswerkers naar deze regio moet trekken.

De tijd is rijp voor een meer inhoudelijke discussie omtrent de toekomstige wetenschappelijke en technologische zwaartepunten van de regio. Op verzoek van Jules Ruis willen de TU/e-hoogleraren Bert Meijer en Rutger van Santen hun medewerking verlenen om tot maatschappelijk veranwoorde keuzen te komen. Harry Hendriks van Philips Nederland is bereid vanuit het bedrijfsleven het proces van verdere samenwerking inhoud en gestalte te geven. Andere regionale CEO's staan klaar om hun medewerking te verlenen. Jan Mengelers en Egbert-Jan Sol verzorgen vanuit TNO Techniek en Industrie de doorvertaling van kennis naar toepassingen in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Charles Esche, de directeur van het Van Abbemuseum, zorgt voor de nodige verbeelding en creativiteit. De overheid faciliteert.

In september 2012 gaat TIM-15 voor Zuidoost-Nederland en Noordoost-Vlaanderen van start. Hiermede haakt de volgende groep van enthousiaste mensen aan om de Brainport-gedachte te verspreiden. Zij staan gereed om te bouwen aan wat de volgende generatie producten en diensten zal zijn. Deze zullen gekenmerkt worden als 'Complex Adaptive and Emergent Systems' (CAES), door Jules Ruis ook wel 'Fractale Systems' genoemd. Het fenomeen 'Fractal' wordt derhalve het leidend principe voor de regio, het Benelux Middengebied, waar Technologie voor Mensen tot Leven komt.

Click op deze link voor nadere informatie

of stuur e-mail naar Jules.Ruis@fractal.org voor nadere vragen en/of suggesties.

 

Naar de top van deze pagina