Opstellen Persoonlijk actieplan

Terug naar index Vragenlijsten

Inleiding

Ook al wordt uw chef geacht zich periodiek bezig te houden met de planning van uw loopbaan, toch draagt u uiteindelijk zelf de eindverantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke sturing hiervan. 'Employability' is de uitdaging op de dag van vandaag. Richting geven aan uw loopbaan kan alleen als u weet wat u zowel op korte als op lange termijn in het leven wilt bereiken.

In de Training Interactie Management wordt aandacht besteed aan de volgende items:

Op basis van bovenstaande analytische reflectie komen we thans tot synthese (doelen stellen) en actie (uitvoering).

Persoonlijke doelen

Voor het beïnvloeden van uw eigen loopbaan is het noodzakelijk uw doelen te kennen in uw privé-leven, in uw werk en op meer maatschappelijk terrein. Wat wilt u op deze gebieden bereiken? Wat wilt u persé niet op elk van deze terreinen?

Denk aan de hand van onderstaande voorbeelden eens na over uw doelen en vul het daarna volgend overzicht zo nodig aan. Wanneer u het moeilijk vindt uw eigen doelen op zo'n manier te benoemen, kan het beant-woorden van de volgende vragen misschien helpen:

Mijn doelen zijn:

Basic Awareness

- Veel tijd kunnen besteden aan hobby's;

- Mijn partner / kinderen staan voorop;

- Veel geld verdienen;

- Gelegenheid hebben tot zelfstudie;

- Mezelf willen ontplooien als mens;

- ................................................................................

- ................................................................................

- ................................................................................

Business Awareness

- Als specialist gezien willen worden op mijn gebied;

- Vooral procedureel bezig zijn;

- Het onderhouden van veel contacten (binnen en/of buiten mijn afdeling);

- Adviserend bezig willen zijn;

- Bestuurlijke / management functie ambiëren;

- Werken in een plezierig team;

- Veel willen reizen / niet veel van huis;

- .............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Global Awareness

- Volgen van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen;

- Actief functioneren in bepaalde vereniging (sport / cultureel / politiek e.d.);

- Actief functioneren in clubs met ideële doelstelling (kerk / Rode Kruis / wereld natuurfonds e.d.);

- ...............................................................................

- ..............................................................................

- ..............................................................................

Persoonlijk Actieplan

Na het bepalen van uw doelen is thans de vraag aan de orde wat u daadwerkelijk wilt gaan veranderen c.q. nadrukkelijk wilt behouden. Daarvoor zijn concrete acties nodig.

Wat zijn uw éérste stappen in de goede richting?

Daarvoor dient u een 'CONCREET' actieplan te ontwikkelen, d.w.z.

 U wilt er a.s. maandag mee gaan beginnen;

 De eerste stap dient door uzelf gezet te kunnen worden;

 U moet de stap aan anderen kunnen uitleggen.

Verder dient het actieplan 'SMARTE' te zijn d.w.z.

 Een actie moet Specifiek zijn;

 Een actie moet Meetbaar zijn;

 Een actie moet Acceptabel zijn voor anderen;

 Een actie moet Realistisch zijn;

 Een actie moet Traceerbaar zijn in de tijd;

 Een actie moet Economisch verantwoord zijn.

Vul uw concrete actiepunten onderstaand in.

"Ik ga vanaf a.s. maandag:"

  1. ..........................................................................
  2. ..........................................................................
  3. .........................................................................
  4. .........................................................................
  5. .........................................................................


ADVIES: Plan, Do, Check, Action!

  1. Zoek bij thuiskomst iemand in uw dagelijkse omgeving die u vertrouwt (bijv. uw partner, uw chef, een collega) en meldt deze persoon wat u uzelf hebt voorgenomen. M.a.w. veranker uw goede voornemens bij een ander.
  2. Ga a.s. maandag ook daadwerkelijk tot de uitvoering van het actieplan over.
  3. Evalueer elke 3 maanden met uw vertrouwenspersoon de bereikte resultaten.
  4. Bij grote verschillen tussen actieplan en realisatie dient bijsturing van de doelen of het actieplan plaats te vinden


Terug naar de top van de pagina.